Indian States Heads

Maharashtra

Suvidha Desai

suvidesai86@gmail.com

Himachal Pradesh

Diksha Sharma

dikshasharma82620@gmail.com

Haryana

Navita Mehra

infoaaleya@gmail.com

Odisha

Bishnupriya Mangaraj

bishnupriya.mangaraj01@gmail.com

Rajasthan

Preeti Sharma

infoaaleya@gmail.com

Uttar Pradesh

Aasha Singh

Ashi4287agra@gmail.com

West Bengal

Sangeeta Sriramula

sangeetasriramula@gmail.com